A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

Ynformaasje

De Koepel

Adres:

Tsjerkelân 38

8748 BJ Wytmarsum

Tillefoan: 0517-531205

Email: de-koepel@hetnet.nl

IBAN: NL23RABO0371556201

Ja, ik wurd Freon fan ‘e Koepel:

Namme: (verplicht)

Adres: (verplicht)

Postkoade: (verplicht)

Wenplak: (verplicht)

Email: (verplicht)

U donatie (minimaal 10)